Конференція

Вищим колегіальним органом управління Федерації є Конференція, яка
проводиться не рідше 1 разу в 2 (два) роки.

Конференція проводиться відкрито.

Президія своїм рішенням визначає дату та місце проведення Конференції, оприлюднює не пізніше, ніж за місяць до терміну її проведення.

Кожний член Федерації має один голос.

Вищий колегіальний орган управління складається з безпосередньо членів, що забезпечується їх особистою участю або делегуванням своїх повноважень уповноваженим особам – будь-якому члену Федерації – на підставі довіреності або шляхом передачі голосу засобами електронного
зв’язку, порядок якого затверджується Президією.

Конференція є правомочною при наявності простої більшості 50%+1 від загальної кількості членів Федерації.

Рішення приймаються простою більшістю 50%+1 від числа присутніх на Конференції членів Федерації, враховуючи делеговані голоси, відкритим або таємним голосуванням.

До виключної компетенції Конференції належить прийняття рішень про:

  • затвердження змін і доповнень до Статуту;
  • затвердження регламенту проведення Конференції, що передбачає виступи Президента, голови Наглядової Ради, присутніх кандидатів, а також право виступу членів Федерації;
  • затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності громадського об’єднання;
  • затвердження річних фінансових та інших звітів керівних органів;
  • обрання строком на 2 (два) роки Президента, Віце-президента, Президії та Наглядової Ради Федерації;
  • обрання, за необхідності, Почесного Президента Федерації;
  • прийняття рішень про створення спілок з іншими громадськими організаціями;
  • прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію.